Louisiana

August 22, 2017

Winnfield First Baptist Church

August 22, 2017

Westlake First Baptist Church

August 22, 2017

Thibodaux First Baptist Church

August 22, 2017

Shreveport Highland Baptist Church