Lakeland Parkview Baptist Church

Lakeland First Baptist Church
August 12, 2017
Lakeland Southside Baptist Church
August 12, 2017

Lakeland Parkview Baptist Church