Lakeland Dixieland Baptist Church

Lake Worth First Baptist Church
August 12, 2017
Lakeland First Baptist Church
August 12, 2017

Lakeland Dixieland Baptist Church